Privacy Policy S.V. Voorhout

Privacy Policy

Sportvereniging Voorhout hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Onze vereniging gebruikt persoonsgegevens voor diverse verenigingsactiviteiten. We zijn ons er van bewust dat de informatie die de mensen delen met de vereniging een privacy gevoelig karakter heeft. Alle daartoe geautoriseerde medewerkers zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun medewerkerovereenkomst is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de mensen omgaan.

Voor onze leden delen wij de informatie met de KNLTB Tennis bond, zodat wij uw gegevens kunnen synchroniseren.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportvereniging Voorhout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sportvereniging Voorhout zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Mei 2018.

Functionaris gegevensbescherming: Tim Grondel

Sport Vereniging Voorhout

E-mail contact: svvoorhout@gmail.com