Stukken Algemene ledenvergadering 2019

U wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van SVV op:

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 OM 20:00 UUR IN HET CLUBHUIS VAN SVV

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ALV van 8 maart 2018

4. Jaarverslagen 2018 waaronder de jaarrekening 2018

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6Jaarplan 2019

7. Begroting 2019

8. Vaststelling contributie

9. Bestuur mutaties;

                - Penningmeester Jimmie van der Zwaan: aftredend; niet herkiesbaar

                - Secretaris Tim Grondel: aftredend; niet herkiesbaar

    Het bestuur stelt voor om:

                  - Ellen Hazenoot te benoemen als Secretaris

10. Vacatures 

-          Bestuursfunctie Penningmeester

11. Rondvraag

12. Sluiting.

Het tijdstip van de pauze zal tijdens de vergadering worden vastgesteld. Indien het vereiste aantal leden, conform artikel 16 lid 3 van de statuten, niet aanwezig is, wordt in overeenstemming met genoemd artikel een tweede vergadering uitgeschreven om 20:15 uur op dezelfde dag en plaats en met dezelfde agenda.

De jaarverslagen en agenda staan twee weken van te voren op de website van SVV. Kandidaten voor de gestelde vacatures kunnen zich voor de ALV melden bij het bestuur.

Het bestuur nodigt u tevens uit om na afloop van de vergadering gezamenlijk het glas te heffen om het nieuwe verenigingsjaar in te luiden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van SVV

Voorzitter: Diego Wever

Secretaris: Tim Grondel

 

Downloads: