Algemene ledenvergadering 8 maart 2018

ALV

Beste leden,

U wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van SVV op:

 

DONDERDAG 8 MAART 2018 OM 20:00 UUR IN HET CLUBHUIS VAN SVV 

 

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ALV van 20 januari 2017/ ALV van 26 oktober 2017

4. Jaarverslagen 2017 waaronder de jaarrekening 2017

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Begroting 2018

7. Vaststelling contributie

8. Bestuur mutaties;

                - Commissaris Junioren Lotte Hendriks: aftredend; niet herkiesbaar

                - Commissaris Accommodatie Rik Hierck: aftredend; niet herkiesbaar

       Het bestuur stelt voor om:

                - Conny de Caluwe te benoemen als Commissaris Junioren

                - Alex van der Leijden te benoemen als Commissaris Accommodatie

8. Beleidsplan 2018-2022

9. Vacatures 

- Lid technische commissie

10. Rondvraag

11. Sluiting

Het tijdstip van de pauze zal tijdens de vergadering worden vastgesteld. Indien het vereiste aantal leden, conform artikel 16 lid 3 van de statuten, niet aanwezig is, wordt in overeenstemming met genoemd artikel een tweede vergadering uitgeschreven om 20:15 uur op dezelfde dag en plaats en met dezelfde agenda.

 

De jaarverslagen en agenda staan twee weken van te voren op de website van SVV. Kandidaten voor de gestelde vacatures kunnen zich voor de ALV melden bij het bestuur.

Het bestuur nodigt u tevens uit om na afloop van de vergadering gezamenlijk het glas te heffen om het nieuwe verenigingsjaar in te luiden.

 Met vriendelijke groet, namens het bestuur van SVV

Clubnieuws overzicht